Modify 3D Solids • 3D-Volumenkörper modifizieren
Pens & Fills • Linien & Füllungen
Move & Copy • Verschieben & Kopieren
Text & Dimensions • Texte & Bemaßungen